10.8.08

Respon Dari Pejabat YAB Ketua Menteri Pulau Pinang-MALAYSIAKINI

" Petang tadi (10 Ogos), saya telah terima surat dari pejabat Ketua Menteri Pulau Pinang, mengenai surat yang telah dihantar oleh saya, bertajuk "Keluhan Masyarakat Islam Di Pulau Pinang".

Terima kasih atas respon yang diberikan. Satu petanda yang baik tiada birokrasi yang ditunjukkan oleh YAB.

Thanks.
Disini dipersalinkan semula surat yang dikirimkan olehnya :

6 Ogos 2008 Encik Saifudin bin Ibrahim Lot 250, Kampung Pintu Gang, Kota Bharu, 15100 KELANTAN. Tuan, PER: KELUHAN MASYARAKAT ISLAM DI PULAU PINANG
Dengan hormatnya, surat Tuan yang bertarikh 6 Ogos 2008 mengenai perkara tersebut adalah dirujuk.

Dimaklumkan bahawa perkara tersebut telah termaklum kepada Y.A.B Tuan Lim Guan Eng, Ketua Menteri Pulau Pinang.

Sekian, terima kasih.


Yang ikhlas,t.t
(NG WEE KOK)
Setiausaha Sulit Kanan kepada
Ketua Menteri Pulau Pinang

http://lot250.blogspot.com/-dari tko

1 comment:

Nostradamus said...

Q1. Altantuya was killed and blown to bits. (Fact or Fiction)
Q1. Altantuya dibunuh dan diletupkan berkecai. (Fakta atau Rekaan)

Q2. Sodomy is as evil as murder. (True or False)
Sodomi sejahat Membunuh. (Betul atau Salah)

Q3. Anyone accused are innocent until proven guilty. (True or False)
Si tertuduh adalah tidak bersalah/berdosa sahingga dibuktikan. (Betul atau Salah)

Q4. Statutory Declarations and Police reports can be made to fool people. (True or False)
Pengakuan “Statutory” dan Laporan Polis boleh dibuat oleh untuk mengelirukan orang. (Betul atau Salah)

Q5. Anyman or woman will swear on his religion or beliefs to save his/her own skin. (True or False)
Sesiapa pun akan menangkat sumpah atas ugama atau kepercayaannya demi menyelamatkan dirinya. (Betul atau Salah)

Q6. Race superiority is needed to rule Malaysians. (Fact or Fiction)
Ketuanan bangsa diperlukan untuk memerintah negara. (Fakta atau Rekaan)

Q7. Religious superiority is needed to rule Malaysians. (Fact or Fiction)
Ketuanan ugama diperlukan untuk memerintah Negara. (Fakta atau Rekaan)

Q8. All poor people need to be helped by Government. (True or False)
Semua orang miskin perlu dibantu oleh kerajaan. (Betul atau Salah)

Q9. Corruption is a fact of life and should be tolerated. (Fact or Fiction)
Korupsi adalah fakta kehidupan dan perlu toleransi. (Fakta atau Rekaan)

Q10. ISA is needed because prevention is better than cure. (Fact or Fiction)
ISA diperlukan kerana pencegahan lebih baik daripada berubat kemudian. (Fakta atau Rekaan)

Q11. Free education is a right for all Malaysian children. (True or False)
Pendidikan percuma adalah hak semua anak-anak rakyat Malaysia. (Betul atau Salah)

Q12. Free healthcare is a right of all Malaysians. (True or False)
Perubatan percuma adalah hak semua rakyat Malaysia. (Betul atau Salah)

Q13. Free speech is a right of all Malaysians. (True or False)
Kebebasan bersuara adalah hak semua rakyat Malaysia. (Betul atau Salah)Q14. Freedom of religions and beliefs is a right of all Malaysians. (True or False)
Kebebasan ugama dan kepercayaan adalah hak semua rakyat Malaysia (Betul atau Salah)

Q15. Liberty is a right of all Malaysians. (True or False)
Kebebasan diri adalah hak semua rakyat Malaysia. (Betul atau Salah)

Q16. All Malaysians and the world can be converted to a single culture, religion, race in future. (Fact or Fiction)
Semua rakyat Malaysia dan sedunia boleh diubahkan kepada suatu kebudayaan, ugama dan bangsa pada masa hadapan. (Fakta atau Rekaan)

Q17. The next PM of Malaysia will follow R.A.H.M.A.N theory. (Fact or Fiction)
Perdana Menteri Malaysia yang berikutnya akan mengikuti teori R.A.H.M.A.N (Fakta atau Rekaan)

Q18. All Malaysian Malays are poor and lazy. (Fact or Fiction)
Semua rakyat Melayu Malaysia adalah miskin dan pemalas. (Fakta atau Rekaan)

Q19. All Malaysian Chinese are rich and gamblers. (Fact or Fiction)
Semua rakyat Cina Malaysia adalah kaya dan penjudi. (Fakta atau Rekaan)

Q20. All Malaysian Indians are drinkers and liars. (Fact or Fiction)
Semua rakyat India Malaysia adalah pemabuk dan penipu. (Fakta atau Rekaan)

Q21. All East Malaysians are inferior to West Malaysians. (Fact or Fiction)
Semua rakyat Malaysia Timur adalah lebih rendah darjat berbanding rakyat Malaysia Barat. (Fakta atau Rekaan)

Q22. Only Barisan Nasional (BN) can govern Malaysia. (Fact or Fiction)
Cuma Barisan Nasional (BN) boleh mentadbir/memerintah Malaysia. (Fakta atau Rekaan)

Q23. Only UMNO can take care of Malaysian Malay’s and other Bumiputeras interest. (Fact or Fiction)
Cuma UMNO boleh menjaga kepentingan rakyat Melayu Malaysia dan lain-lain Bumiputera. (Fakta atau Rekaan)

Q24. Only MCA can take care of Malaysian Chinese’s interest. (Fact or Fiction)
Cuma MCA boleh menjaga kepentingan rakyat Cina Malaysia. (Fakta atau Rekaan)

Q25. Only MIC can take care of Malaysian Indian’s interest. (Fact or Fiction)
Cuma MIC boleh menjaga kepentingan rakyat India Malaysia. (Fakta atau Rekaan)

Q26. Only Gerakan can take care of Malaysian’s interest. (Fact or Fiction)
Cuma Gerakan boleh menjaga kepentingan rakyat Malaysia. (Fakta atau Rekaan)

Q27. Only PKR can take care of Malaysian’s interest. (Fact or Fiction)
Cuma PKR boleh menjaga kepentingan rakyat Malaysia. (Fakta atau Rekaan)

Q28. Only PAS can take care of Moslem’s interest. (Fact or Fiction)
Cuma PAS boleh menjaga kepentingan orang Muslim. (Fakta atau Rekaan)

Q29. Only Hindraf can take care of Hindu’s interest. (Fact or Fiction)
Cuma Hindraf boleh menjaga kepentingan orang Hindu. (Fakta atau Rekaan)

Q30. Only PBDS can take care of Sarawakian’s Bumi interest. (Fact or Fiction)
Cuma PBDS boleh menjaga kepentingan orang Bumiputera Sarawak. (Fakta atau Rekaan)

Q31. Only UMNO Sabah can take care of Sabahan’s Bumi interest. (Fact or Fiction)
Cuma UMNO Sabah boleh menjaga kepentingan orang Bumiputera Sabah. (Fakta atau Rekaan)

Q32. All Jews are intelligent and corrupted. (True or False)
Semua bangsa Yahudi adalah paling berakal dan korup. (Betul atau Salah)

Q33. All Africans are corrupted and murderers. (True or False)
Semua bangsa Afrika korup dan pembunuh. (Betul atau Salah)

Q34. All Westerners are corrupted and evil. (True or False)
Semua orang Barat adalah korup dan jahat. (Betul atau Salah)

Q35. All Chinese are communists. (True or False)
Semua orang Cina adalah Komunis. (Betul atau Salah)

Q36. All Indians are Hindus. (True or False)
Semua orang India adalah Hindu. (Betul atau Salah)

Q37. All Malays are Moslems. (True or False)
Semua orang Melayu adalah Muslim. (Betul atau Salah)

Q38. The Malaysian Constitution cannot be changed. (True or False)
Perlembagaan Malaysia tidak boleh diubah. (Betul atau Salah)

Q39. Constitutional monarchy is forever in Malaysia. (True or False)
KeSultanan dan Raja berperlembagaan tetap selama-lamanya di Malaysia. (Betul atau Salah)

Q40. Only Barisan Nasional can preserve the Constitutional Monarchy. True or False).
Cuma Barisan Nasional boleh mempertahankan KeSultanan dan Raja berperlembagaan. (Betul atau Salah)

Q41. All bloggers are liars. (True or False)
Semua bloggers adalah pembohong. (Betul atau Salah)

Q42. War is inevitable between Malaysia and it’s Asean partners. (Fact or Fiction)
Perang antara Malaysia dan sekutu Asean tidak dapat dielakkan. (Fakta atau Rekaan)

Q43. Divide and rule exists in all politics and religion. (Fact or Fiction)
Memecah belah dan memerintah terdapat di semua fahaman politik dan ugama. (Fakta atau Rekaan)

Q44. Little Napoleons are the ones ruling Malaysians. (True or False)
“Little Napoleons” sebenarnya yang memerintah rakyat Malaysia. (Betul atau Salah)

Q45. Malaysians are better off learning only Bahasa Melayu. (Fact or Fiction)
Rakyat Malaysia lebih maju mempelajari cuma Bahasa Melayu. (Fakta atau Rekaan)

Q46. Malaysians hate Pigs and Dogs. Cows are sacred. (True or False)
Rakyat Malaysia benci Babi dan Anjing. Lembu adalah suci. (Betul atau Salah)

Q47. Meritocracy is not for all Malaysians. (True or False)
Meritokrasi bukan untuk semua rakyat Malaysia. (Betul atau Salah)

Q48. Freedom can only exist in the mind, not in real life. (True or False)
Kebebasan Cuma didapati dalam minda, tidak di dunia nyata. (Betul atau Salah)

Q49. Race and Religious supremacy are preached by satans. (True or False)
Ketuanan bangsa dan ugama adalah dikutbah oleh syaitan. (Betul atau Salah)

Q50. Malaysian politicians are typical Jeyklls and Hydes. (True or False)
Ahli politik Malaysia melambangkan personality Jeyklls dan Hydes. (Betul atau Salah)

Answers at http://patek1472.wordpress.com
Jawapan di http://patek1472.wordpress.com